Algemene voorwaarden

Uittreksel van de algemene voorwaarden van Vawa Nederland (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09050484). Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orders en overige rechtshandelingen van Vawa Nederland en maken deel uit van alle contracten die worden gesloten. Voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Offerte en contract

2.1 Alle offertes en/of berekeningen van Vawa Nederland zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De monsters en de overige bij de aanbieding verstrekte gegevens en specificaties zijn niet bindend voor Vawa Nederland en zijn te allen tijde onderhevig aan aanpassingen en veranderingen.

Artikel 3 – Prijs

3.1 De opgegeven en overeengekomen prijzen zijn bepaald in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven door Vawa Nederland.

3.2 De prijzen zijn exclusief kosten van verpakking, verzekering en transport, alsmede import en export heffingen, douanerechten en alle andere kosten en heffingen die worden geheven in verband met het transport, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Vawa Nederland.

3.3 De opgegeven en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs van de ruwe materialen, de inkoopprijs, heffingen, belastingen, kosten van energie etc. Indien na aanbieding of totstandkoming van het contract één of meer van de kostprijsbepalende factoren door welke omstandigheid van ook een wijziging ondergaat, is Vawa Nederland gerechtigd haar prijs overeenkomstig te wijzigen, zonder dat zulks de wederpartij het recht geeft de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 – Betaling

4.1 De wederpartij is gehouden aan Vawa Nederland te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder verrekening of opschorting. Vawa Nederland is te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling vóór of bij de aflevering van de zaken te verlangen.

4.2 Indien de betalingstermijn is overschreden en Vawa Nederland zich genoodzaakt zal zien om tot incasso van haar vordering over te gaan, dan zal de wederpartij gehouden zijn de buitengerechtelijke incassokosten van 15 procent over de hoofdsom, met een minimum van Euro 600,– (ex. BTW) te voldoen.

Artikel 5 – Levering

5.2 De leveringstijden zijn niet bindend. De leveringstijd zal aanvangen op de datum van de opdrachtbevestiging, doch niet voordat de wederpartij een vooruitbetaling heeft verricht van het overeengekomen bedrag (indien zulks is overeengekomen).

Artikel 7 – Kwaliteit en mogelijke klachten

7.1 Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Vawa Nederland schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd. Vawa Nederland behoudt zich het recht voor om een geringe afwijking in kleur en/of dessin van standaard of monster te leveren. Vawa Nederland is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleur, kwaliteit, dessin en zuivere dikte.

7.2 De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet.

7.3 Klachten van de wederpartij omtrent de geleverde producten moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van Vawa Nederland worden gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geen recht jegens Vawa Nederland kan doen gelden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

8.1 Vawa Nederland is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de wederpartij of een derde, behalve wanneer één en ander is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Vawa Nederland zelf, niet zijnde haar ondergeschikten of hulppersonen. Indirecte schade bestaat onder meer uit gevolgschade, immateriële schade, winstverlies en milieuschade.

8.2 Vawa Nederland’s aansprakelijkheid voor directe schade van de wederpartij of derde is beperkt tot de nominale factuurwaarde van de geleverde producten en/of verrichte diensten, zulks met inachtneming van een maximum van Euro 15.000,–, één en ander behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld van Vawa Nederland, daaronder niet begrepen de grove schuld of opzet van haar ondergeschikten of hulppersonen.

8.3 De wederpartij vrijwaart Vawa Nederland tegen aanspraken van derden.

8.4 Indien Vawa Nederland producten levert aan de wederpartij die Vawa Nederland heeft verkregen van haar leveranciers, zal Vawa Nederland nimmer gehouden zijn tot een garantie of aansprakelijkheid jegens de wederpartij die verder strekt dan datgene dat Vawa Nederland kan vorderen van haar leverancier.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en zekerheden

9.1 Vawa Nederland blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de wederpartij alle openstaande vorderingen van Vawa Nederland terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of de tegenprestatie van de daarmee verband houdende overeenkomst niet of niet volledig betaald heeft. Onder voornoemde vorderingen vallen tevens vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.

9.2 In geval de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is Vawa Nederland – zonder verdere ingebrekestelling – gerechtigd de producten terug te nemen, waarbij de daarmee samenhangende kosten voor rekening van de wederpartij zullen komen. Vawa Nederland is daarbij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te eisen en zich het feitelijk bezit daarvan te verschaffen waartoe de wederpartij Vawa Nederland onvoorwaardelijk machtigt tot het betreden van die ruimten alwaar de door Vawa Nederland geleverde goederen liggen opgeslagen en om al die handelingen te verrichten die noodzakkelijk zijn om haar rechten uit te oefenen. Alle kosten en schaden, vallende op of belopende gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 18 – Vervaltermijn

18.1 Behoudens het bepaalde in artikel 7.3, vervalt de mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering door de wederpartij jegens Vawa Nederland, daaronder begrepen het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij, na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

19.1 Alle contracten gesloten door en met Vawa Nederland worden beheerst door Nederlands recht.

19.2 De meest recente versie van de INCO-terms strekken tot aanvulling op de bepalingen van het contract tussen Vawa Nederland en de wederpartij alsook op deze voorwaarden, behoudens voor het geval dat de INCO-terms in tegenspraak met het contract of de voorwaarden zijn.

19.3 De geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.